Annuleringsbeleid

Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch zelfstandig zijn.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen op te zeggen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft of heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (bedrijf Tec4med Lifescience GmbH, Otto Hesse-Str. 19 (T9), 64293 Darmstadt+49(0)6151-360 37 00 , e-mailadres: help@tec4med.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post of een e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de intrekking

Als u dit contract herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, indien dit eerder is. U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van deze overeenkomst in kennis heeft gesteld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor de controle van de staat, de eigenschappen en het functioneren van de goederen.

Uitsluiting of voortijdig verstrijken van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht geldt niet voor overeenkomsten

– voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn afgestemd;
– voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden;
– voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementscontracten.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij overeenkomsten

– voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden indien het zegel ervan na de levering is verwijderd;
– voor de levering van goederen indien deze na de levering door hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd;
– voor de levering van audio- of video-opnamen of computerprogrammatuur in een verzegelde verpakking indien het zegel na de levering is verwijderd.

Speciale opmerkingen over de huur/lease van Tec4med producten

Het herroepingsrecht van de huurder (consument) vervalt voortijdig indien Tec4med met instemming van de huurder (consument) vóór het einde van de herroepingstermijn met de uitvoering van de dienst is begonnen of indien de huurder (consument) dit zelf heeft geregeld. Dit is het geval indien de huurgoederen aan het begin van de overeengekomen huurperiode ter verzending naar de huurder (consument) zijn gebracht. U erkent dat uw recht op herroeping daarmee vervalt overeenkomstig § 356 lid 4 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek).

 

Voorbeeldformulier voor annulering

(Als u het contract wilt opzeggen, moet u dit formulier invullen en terugsturen).

Naar
Bedrijf
Tec4med Lifescience GmbH
Otto Hesse-Str. 19 (T9)
64293 Darmstadt

E-mailadres: help@tec4med.com

– Ik/wij (*) herroepen hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)

– Besteld op (*)/ontvangen op (*)

– Naam van de consument(en)

– Adres van de consument(en)

– Handtekening van consument(en) (alleen bij papieren communicatie)

– Datum
————-
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Bron: Gemaakt met de annuleringspolitiek generator van het advocatenkantoor Plutte.

Winkelwagen