Algemene voorwaarden

1. TOEPASSINGSGEBIED

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via onze webwinkel door consumenten en ondernemers.

Een consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn of haar commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

Voor ondernemers geldt: Indien de ondernemer tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden hanteert, wordt de geldigheid daarvan betwist; zij maken slechts deel uit van de overeenkomst indien wij daarmee uitdrukkelijk hebben ingestemd.

2. CONTRACTUELE PARTNERS, SLUITING VAN DE OVEREENKOMST, CORRECTIEMOGELIJKHEDEN

De koopovereenkomst is gesloten met Tec4med Lifescience GmbH.

Door het plaatsen van de producten in de online shop doen wij een bindend aanbod om een overeenkomst voor deze artikelen te sluiten. U kunt onze producten aanvankelijk vrijblijvend in het winkelmandje plaatsen en uw gegevens te allen tijde voor het verzenden van uw bindende bestelling corrigeren door gebruik te maken van de daarvoor bestemde en in het bestelproces toegelichte correctiemiddelen. De overeenkomst komt tot stand wanneer u het aanbod voor de goederen in het winkelmandje aanvaardt door op de bestelknop te klikken. Onmiddellijk na verzending van de bestelling ontvangt u nog een bevestiging per e-mail.

3. CONTRACTUELE TAAL, OPSLAG VAN CONTRACTUELE TEKST

De voor het sluiten van het contract beschikbare taal/talen: Duits, Engels

Wij slaan de tekst van het contract op en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden in tekstvorm toe. Om veiligheidsredenen is de tekst van het contract niet langer toegankelijk via internet.

4. LEVERINGSVOORWAARDEN

Wij leveren gratis binnen Duitsland. Voor leveringen buiten Duitsland gelden verzendkosten. Deze verschillen per bestemming. De verzendkosten worden aangegeven bij het afrekenen en zijn te zien onder het besteloverzicht.

Wij leveren alleen per postorder. Helaas is het niet mogelijk om de goederen zelf op te halen.

5. BETALING

De volgende betalingsmethoden zijn beschikbaar in onze winkel:

Vooruitbetaling

Als u kiest voor vooruitbetaling, sturen wij u in een aparte e-mail onze bankgegevens en leveren wij de goederen na ontvangst van de betaling.

Kredietkaart

U voert uw creditcardgegevens in tijdens het bestelproces. Uw kaart wordt onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling belast.

PayPal

Om het factuurbedrag te betalen via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (“PayPal”), moet u geregistreerd zijn bij PayPal, zich legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt onmiddellijk na de bestelling uitgevoerd door PayPal. U ontvangt verdere instructies tijdens het bestelproces. PayPal kan in de klantenrekening verdere betalingsmodaliteiten aanbieden aan geregistreerde PayPal-klanten die volgens hun eigen criteria zijn geselecteerd. Wij hebben echter geen invloed op het aanbod van deze modaliteiten; verdere individueel aangeboden betalingsmodaliteiten beïnvloeden uw rechtsverhouding met PayPal. Meer informatie hierover vindt u in uw PayPal-rekening.

6. verzameling en overdracht van gegevens

De gegevens die u bij de kassa invoert, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen of uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt. Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onverlet.

Als u een koopovereenkomst sluit via de kassa, worden de gegevens die u op het formulier invult, inclusief de contactgegevens die u daar invult, door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming*.

*Uitzondering: Gegevensoverdracht voor pakketbezorging:

Voor een vlotte verzending is de overdracht van adresgegevens verplicht voor de uitvoering van de koopovereenkomst (levering van de bestelde goederen) – zonder adres is geen levering door een pakketdienst in het kader van een postorderaankoop mogelijk. Bij de verzending van pakketgoederen vindt de verzending van adresgegevens dus plaats binnen het wettelijk toegestane kader.

Bovendien worden de verzendgegevens en het e-mailadres van de klant doorgegeven aan:
shipcloud GmbH
Wuppertal/Duitsland
Rechtbank Wuppertal
Registratienummer HRB 28171

De overdracht van gegevens aan shipcloud GmbH vindt plaats in het legitieme belang van zowel de afzender (Tec4med Lifescience GmbH) als de verzenddienstverlener & klant om foutieve leveringen te voorkomen en het tijdstip en de plaats van levering klantvriendelijk te regelen.

7. RECHT VAN HERROEPING

U hebt recht op het wettelijk herroepingsrecht zoals beschreven in de annuleringsvoorwaarden.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Voor ondernemers geldt bovendien het volgende: Wij blijven eigenaar van de goederen totdat alle vorderingen uit een lopende zakenrelatie volledig zijn voldaan. U mag de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust in het kader van de normale bedrijfsuitoefening doorverkopen; u draagt alle vorderingen die uit deze doorverkoop voortvloeien – ongeacht een eventuele combinatie of vermenging van de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust met een nieuwe zaak – bij voorbaat aan ons over ter hoogte van het factuurbedrag en wij aanvaarden deze overdracht. U blijft bevoegd om de vorderingen te innen, maar wij kunnen ook zelf vorderingen innen voor zover u uw betalingsverplichtingen niet nakomt. Wij zullen de ons toekomende zekerheden op uw verzoek vrijgeven voor zover de realiseerbare waarde van de zekerheden de waarde van de openstaande vorderingen met meer dan 10% overtreft.

9. TRANSPORTSCHADE

Voor consumenten geldt: Indien goederen met duidelijke transportschade worden geleverd, verzoeken wij u deze gebreken zo spoedig mogelijk bij het leveringsbedrijf te reclameren en onmiddellijk contact met ons op te nemen. Het niet indienen van een klacht of het niet opnemen van contact heeft geen gevolgen voor uw wettelijke aanspraken en de handhaving daarvan, in het bijzonder uw garantierechten. Zij helpen ons echter om onze eigen vorderingen tegen de vervoerder of de transportverzekering te kunnen doen gelden.

Voor ondernemers geldt: Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering gaat op u over zodra wij het goed hebben afgeleverd bij de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins is aangewezen om de verzending uit te voeren.

10. GARANTIE EN WAARBORGEN

Toepasselijkheid van het wettelijk recht inzake aansprakelijkheid voor gebreken

Tenzij hierna uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, is het wettelijke recht inzake aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing.
De volgende beperkingen en verkortingen van termijnen zijn niet van toepassing op vorderingen gebaseerd op schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten

* in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid
* in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en bij bedrieglijk opzet
* in geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen)
* in het kader van een garantiebelofte, indien overeengekomen, of
* voor zover het toepassingsgebied van de productaansprakelijkheidswet wordt geopend.

Beperkingen ten aanzien van consumenten

Voor de aankoop van gebruikte goederen door consumenten geldt het volgende: indien het gebrek zich voordoet na het verstrijken van een jaar na de levering van de goederen, zijn de vorderingen wegens gebreken uitgesloten. Gebreken die zich binnen een jaar na de levering van de goederen voordoen, kunnen binnen de wettelijke verjaringstermijn van twee jaar na de levering van de goederen worden opgeëist.

Beperkingen ten aanzien van ondernemers

Met betrekking tot ondernemers worden alleen onze eigen specificaties en de in het contract opgenomen productbeschrijvingen van de fabrikant beschouwd als een overeenkomst over de kwaliteit van de goederen; wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor openbare verklaringen van de fabrikant of andere reclame-uitingen. Voor ondernemers bedraagt de verjaringstermijn voor vorderingen wegens gebreken aan nieuw vervaardigde goederen één jaar vanaf de overgang van het risico. De verkoop van gebruikte goederen is onderworpen aan de uitsluiting van elke garantie. De wettelijke verjaringstermijnen voor het recht van regres volgens § 445a BGB blijven onverlet.

Regelgeving ten aanzien van handelaren

Voor kooplieden geldt de in § 377 HGB (Duits Wetboek van Koophandel) geregelde verplichting tot onderzoek en kennisgeving van gebreken. Indien u geen kennisgeving doet zoals daarin geregeld, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd, tenzij het gebrek tijdens de inspectie niet herkenbaar was. Dit geldt niet als wij een gebrek op frauduleuze wijze hebben verzwegen.

Garanties en klantenservice

Informatie over eventuele aanvullende garanties en hun exacte voorwaarden vindt u bij het product en op speciale informatiepagina’s in de online shop.

Klantenservice: Voor vragen, klachten en bezwaren kunt u onze klantenservice op werkdagen tussen 09:00 en 16:00 uur per e-mail bereiken op help@tec4med.com.

11. huur en huurkosten

De huurprijzen zijn te vinden op de respectievelijke productpagina’s in de online shop.

De huurovereenkomst is geldig voor de in de online shop vermelde periode, afhankelijk van de overeenkomst. De minimale huurperiode is te vinden op de betreffende productpagina’s en kan per product verschillen. De bindende retourdatum wordt gekozen via de kalendermodule, weergegeven en opgenomen in de huurovereenkomst.

De teruggave van gehuurde goederen is altijd onder voorbehoud. Voor sterk vervuilde en/of beschadigde goederen worden de extra kosten/reparatiekosten in rekening gebracht. Verlies van de huurgoederen dat aantoonbaar aan de huurder is toe te rekenen, wordt tegen de aankoopprijs in rekening gebracht. Voor een te late teruggave van de huurgoederen, die aantoonbaar aan de huurder te wijten is, worden de extra gemaakte huurkosten in rekening gebracht.

12. AANSPRAKELIJKHEID

Voor vorderingen op basis van door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten veroorzaakte schade zijn wij altijd onbeperkt aansprakelijk

* in geval van letsel aan leven, ledematen of gezondheid,
* in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim,
* in geval van garantietoezeggingen, voor zover overeengekomen, of
* voor zover het toepassingsgebied van de productaansprakelijkheidswet wordt geopend.

In geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen), door lichte nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende vertegenwoordigers, is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot de bij het sluiten van de overeenkomst voorzienbare schade, waarvan het optreden typisch te verwachten is.
Anders zijn schadeclaims uitgesloten.

13. GESCHILLENBESLECHTING

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat hier te vinden is [https://ec.europa.eu/consumers/odr/]. Wij zijn niet verplicht of bereid deel te nemen aan een geschillenprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

14. SLOTBEPALINGEN

Indien u ondernemer bent, is het Duitse recht van toepassing met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

Indien u een handelaar bent in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds, is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen ons en u onze maatschappelijke zetel.

Voorwaarden gemaakt met de juridische teksteditor Trusted Shops [https://legal.trustedshops.com/] in samenwerking met FÖHLISCH Rechtsanwälte [https://foehlisch.com].

Winkelwagen